Paikallisen nuorisotalon merkitystä ei saa unohtaa

Nuorisolautakunnan keväällä hyväksymään budjettiesitykseen ei sisälly rahoitusta Pakilan nuorisotalon toiminnan jatkamiselle vuonna 2016. Nuorisotyötä Helsingissä halutaan keskittää uusiin monipuolisesti palveleviin nuorisotaloihin, joita olisi nykyistä harvemmassa. Väliin jääville alueille nimetään nuorisotyön koordinaattoreita, joille ei osoiteta tiloja. Näin on tarkoitus tehdä myös Pakilassa, joten kustannussäästöt jäävät pieniksi ja rajoittuvat nykyisten vanhojen tilojen alahaiseen vuokraan. Alueelle tärkeän nuorisotalon […]

Toimiva SOTE on mahdollinen

Olin viime viikolla kahdessa tilaisuudessa, jotka loivat uskoa sosiaali- ja terveydenhoidon palvelutuotannon uudistumiseen. Arkkitehdit Ritva Mannersuo ja Pekka Helin esittelivät suunnittelemansa Kalasataman Terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakennuslautakunnalle 2.6.2015. Rakennuslautakunta antoi keskukselle rakennusluvan. Terveys- ja hyvinvointikeskus on ensimmäinen Helsinkiin tulevista suurista yksiköistä, joissa yhdistetään sosiaali- ja terveyspalvelut. Keskuksessa otetaan käyttöön uusi toimintamalli, jossa asiakasta ei lähetetä eri […]

Ei puistovuokraa kesäjumpille

Helsingin päätöstä alkaa periä puistovuokraa kesäjumppien järjestäjiltä (HS 16.4.) ei voi ymmärtää mistään näkökulmasta. Monipuolinen ohjattu liikunta tekee hyvää sekä ruumiille että mielelle. Usein ammattilaisten vetämistä kesäjumpista joudutaan perimään pieni maksu kustannusten kattamiseksi. Toiminta on kaupunkilaisten toivomaa palvelua eikä sitä pidä ymmärtää kaupungin puistoja hyväksikäyttäväksi yritystoiminnaksi. Nyt rakennusviraston puistojen käytöstä perimä vuorokausivuokra uhkaa lopettaa suuren […]

Asukkaita kuullen syntyy hyviä kaavoja

Kaupunkisuunnitteluviraston laatima luonnos Helsingin kaupungin uudeksi yleiskaavaksi on ollut esillä ja lausuttavana joitain viikkoja. Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma. Koska Helsingin väkiluvun odotetaan kasvavan yli 7000 hengellä vuodessa seuraavien vuosikymmenten aikana, yleiskaavaluonnos sekä osoittaa uusia alueita asuntorakentamiselle että mahdollistaa runsaan täydennysrakentamisen. Yleiskaavassa asuntovaltaiset alueet on jaettu neljään luokkaan tavoitellun rakentamistehokkuuden mukaan. Pientalovaltaisille eli alhaisimman […]

Ikäihmisille mahdollisuus asua kotona

Jari Pirhonen ja Linda Enroth tarttuvat erittäin ajankohtaiseen asiaan mielipidekirjoituksessaan vanhuspalvelulain muutoksesta (HS 28.10.). He toteavat, että muutoksella pyritään 300 miljoonan euron säästöihin vuoteen 2017 mennessä ohjaamalla ikäihmisiä laitoshoidosta kotihoitoon. He viittaavat Tervaskannot-tutkimukseen, joka paljastaa kotipalvelujen toimimattomuuden. Tutkimuksen mukaan hoitajien vaihtuvuus ja kiire aiheuttavat turvattomuutta. Pirhonen ja Enroth toteavat aivan oikein, että tulevaan voi varautua […]

Soininvaaran esitys Pakilan tiivistämisestä on ongelmallinen

Kau­pun­ki­suun­ni­te­lu­lau­ta­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Os­mo Soi­nin­vaa­ra (vihr) ha­luai­si aloit­taa kau­pun­ki­ra­ken­teen tii­vis­tä­mi­sen Hel­sin­gin Pa­ki­las­ta. Hän esit­ti blo­gis­saan 16. lo­ka­kuu­ta, et­tä ra­ken­nus­oi­keut­ta Pa­ki­las­sa nos­tet­tai­siin ny­kyi­ses­tä 0,25:n ta­sos­ta 0,6:een. Pa­ki­la on pää­osin yk­si­tyi­ses­sä omis­tuk­ses­sa. Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti­kin luot­ta­van­sa asuk­kai­den ah­neu­teen. Hän ar­ve­lee Pa­ki­lan tii­vis­ty­vän pa­ris­sa vuo­si­kym­me­nes­sä alueek­si, jos­sa on town­hou­se­ja eli kau­pun­ki­pien­ta­lo­ja. Niis­sä asui­si kak­sin- tai kol­min­ker­tai­nen mää­rä ih­mi­siä ny­kyi­seen ver­rat­tu­na, […]

Keskustakirjastoa ei saa rakentaa lähikirjastojen kustannuksella

19.10.2012 Helsingin Sanomat uutisoi (15.10.) valtion ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen haluttomuudesta rahoittaa Töölönlahdelle suunniteltua keskustakirjastoa. Kirjasto on perinteisesti tarjonnut yhteiskunnassamme tasapuolisesti väylän kulttuuriin ja tietoon kaikille ihmisille. Tuntuukin erikoiselta, että kulttuuriministerimme ei halua tukea tasa-arvoa eriarvoistuvassa maailmassa. Helsingin kaupunginkirjaston käyttömenot ovat noin 36 miljoonaa vuodessa. Kaupunginkirjastolla on noin 40 kaupunginosakirjastoa, joten yhden kaupunginosakirjaston pyörittäminen maksaa […]

Keskustelu yksityiskouluista on tervetullut

Hel­sin­gin Sa­no­mat kir­joit­ti (Kau­pun­ki 22.9.) yk­si­tyis­kou­luis­ta syt­ty­nees­tä ra­ha­rii­das­ta. On hy­vä, et­tä Hel­sin­gin ope­tus­toi­men joh­ta­ja Rau­no Jar­ni­la ot­ti avoi­mes­ti esil­le eri­lais­ten kou­lu­jen ra­hoi­tuk­sen. Hel­sin­gis­sä ala-as­te­ikäi­sis­tä noin jo­ka seit­se­mäs käy yk­si­tyis­kou­lua, ylä­as­te­ikäi­sis­tä va­jaa kol­man­nes ja lu­kio­lai­sis­ta al­le puo­let (40 pro­sent­tia). Kos­ka kai­kis­sa kou­luis­sa ope­tuk­ses­sa nou­da­te­taan pe­rus­ope­tus- ja/tai lu­kio­la­kia ei­kä kou­lun­käyn­ti mak­sa op­pi­laal­le, op­pi­las tai van­hem­pi ei vält­tä­mät­tä […]

Lisää avoimuutta julkisiin hankintoihin

Kunnat ja kunnalliset yhtiöt ovat säästäneet paljon meidän yhteisiä rahoja kilpailuttamalla hankintojaan. Isot kilpailutukset tulee toteuttaa julkisen hankintamenettelylain mukaisesti. Hyvä niin. Haluasin kuitenkin lisätä avoimuutta kilpailutusprosessin molempiin päihin. Hyvin paljon kilpailun kautta ostettavasta tuotteesta tai palvelusta päätetään jo määriteltäessä reunaehodot hankinnalle. Päätös kilpailuttaa iso kokonaisuus kerralla on samalla kannanotto, että pieniä paikallisia toimijoita ei haluta […]

Ei palkkaa kunnallisille luottamushenkilöille

Voit ottaa etusivun kansalaiskyselyssä kantaa, tulisiko kunnallisille luottamushenkilöille maksaa palkkaa vai ei. Kun talletat oman vastauksesi, näet miten toiset ovat sinua ennen vastanneet. Itse en maksaisi kunnallisille luottamushenkilöille palkkaa Helsingissä. Mielestäni riittää, kun meillä on poliittisin perustein valitut kaupunginjohtajat. Sen sijaan haluaisin vahvistaa vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden mahdollisuuksia aidosti ottaa kantaa asiohin, joista päättävät. Luottamushenkilöiden tulisi […]