Soininvaaran esitys Pakilan tiivistämisestä on ongelmallinen

Kau­pun­ki­suun­ni­te­lu­lau­ta­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Os­mo Soi­nin­vaa­ra (vihr) ha­luai­si aloit­taa kau­pun­ki­ra­ken­teen tii­vis­tä­mi­sen Hel­sin­gin Pa­ki­las­ta. Hän esit­ti blo­gis­saan 16. lo­ka­kuu­ta, et­tä ra­ken­nus­oi­keut­ta Pa­ki­las­sa nos­tet­tai­siin ny­kyi­ses­tä 0,25:n ta­sos­ta 0,6:een.

Pa­ki­la on pää­osin yk­si­tyi­ses­sä omis­tuk­ses­sa. Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti­kin luot­ta­van­sa asuk­kai­den ah­neu­teen. Hän ar­ve­lee Pa­ki­lan tii­vis­ty­vän pa­ris­sa vuo­si­kym­me­nes­sä alueek­si, jos­sa on town­hou­se­ja eli kau­pun­ki­pien­ta­lo­ja. Niis­sä asui­si kak­sin- tai kol­min­ker­tai­nen mää­rä ih­mi­siä ny­kyi­seen ver­rat­tu­na, mi­kä­li hä­nen eh­do­tuk­sen­sa to­teu­tet­tai­siin.

Soi­nin­vaa­ra saat­taa näh­dä kah­den mil­joo­nan asuk­kaan met­ro­po­lin, jos­sa Hel­sin­ki, Es­poo ja Van­taa ovat kas­va­neet yh­dek­si yh­te­näi­sek­si kau­pun­gik­si. Sil­loin Hal­tia­lan pel­lot muo­dos­ta­vat uu­den met­ro­po­lin kes­kus­puis­ton, ku­ten Hy­de Park Lon­toos­sa. Näin voi ol­la 2100-lu­vul­la. Sil­loin Pa­ki­las­sa­kin asuu ny­kyis­tä enem­män ih­mi­siä.

Soi­nin­vaa­ran esi­tys on on­gel­mal­li­nen. Se muut­tai­si Pa­ki­lan ra­ken­nus­työ­maak­si 20–30 vuo­dek­si. Lop­pu­tu­los jäi­si ar­vai­lu­jen va­raan. Var­maa on vain, et­tä Pa­ki­lan iden­ti­teet­ti rau­hal­li­se­na ja puis­to­mai­se­na pien­ta­lo­aluee­na tu­hou­tui­si.

Pa­ki­lan ja Tuo­ma­rin­ky­län alueen asu­kas­yh­dis­tyk­set ovat laa­ti­neet yh­tei­sen vi­sion alueen yleis­kaa­val­li­sik­si rat­kai­suik­si. Vi­sio on laa­dit­tu Pa­ki­la-Seu­ran vuon­na 2012 to­teut­ta­man asu­kas­ky­se­lyn tu­los­ten poh­jal­ta.

Asu­kas­yh­dis­tys­ten vi­sios­sa esi­te­tään paik­ko­ja asuin­ra­ken­ta­mi­sel­le kau­pun­gin kas­vu­tar­pei­den mu­kai­ses­ti mut­ta alueen asuk­kai­den toi­vei­ta ja alueen oma­lei­mai­suut­ta kun­nioit­taen. Asu­kas­yh­dis­tys­ten vi­sio on esi­tel­ty kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­tol­le. On hie­noa, et­tä meil­lä on asuk­kai­den mie­li­pi­tei­tä kuun­te­le­via kau­pun­ki­suun­nit­te­li­joi­ta.

Asu­kas­yh­dis­tys­ten vi­sio ei sul­je pois mah­dol­li­suut­ta tii­vis­tää Pa­ki­laa tar­vit­taes­sa pal­jon­kin. Tii­vis­tä­mis­tä ei kui­ten­kaan pi­dä to­teut­taa asuk­kai­ta kuu­le­mat­ta, yl­hääl­tä mää­rä­tyil­lä äk­ki­näi­sil­lä pää­tök­sil­lä.

*Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 8.11.2013

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Jaa kirjoitus

More To Explore

Uncategorized

Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät.

Uncategorized

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille