Keskustelu yksityiskouluista on tervetullut

Hel­sin­gin Sa­no­mat kir­joit­ti (Kau­pun­ki 22.9.) yk­si­tyis­kou­luis­ta syt­ty­nees­tä ra­ha­rii­das­ta. On hy­vä, et­tä Hel­sin­gin ope­tus­toi­men joh­ta­ja Rau­no Jar­ni­la ot­ti avoi­mes­ti esil­le eri­lais­ten kou­lu­jen ra­hoi­tuk­sen.

Hel­sin­gis­sä ala-as­te­ikäi­sis­tä noin jo­ka seit­se­mäs käy yk­si­tyis­kou­lua, ylä­as­te­ikäi­sis­tä va­jaa kol­man­nes ja lu­kio­lai­sis­ta al­le puo­let (40 pro­sent­tia). Kos­ka kai­kis­sa kou­luis­sa ope­tuk­ses­sa nou­da­te­taan pe­rus­ope­tus- ja/tai lu­kio­la­kia ei­kä kou­lun­käyn­ti mak­sa op­pi­laal­le, op­pi­las tai van­hem­pi ei vält­tä­mät­tä tie­dä, omis­taa­ko kou­lun kau­pun­ki vai tar­koi­tus­ta var­ten pe­rus­tet­tu re­kis­te­röi­ty yh­tei­sö.

Yk­si­tyis­kou­lut ovat toi­mi­neet vuo­si­kym­me­niä val­tiol­li­sel­la toi­mi­lu­val­la yh­den­ver­tai­ses­sa ase­mas­sa kun­nal­lis­ten kou­lu­jen rin­nal­la. Iso osa kaik­kien kou­lu­jen toi­min­nan kus­tan­nuk­sis­ta mak­se­taan val­tion kas­sas­ta kun­nil­le mak­set­ta­vil­la val­tio­no­suuk­sil­la. Val­tiol­la on myös tär­keä roo­li pää­tet­täes­sä yk­si­tyis­kou­luil­le mak­set­ta­van op­pi­las­koh­tai­sen tuen mää­räs­tä. Op­pi­las­koh­tai­sen tuen suu­ruus mää­räy­tyy luok­ka-as­teen mu­kaan.

Mie­les­tä­ni Jar­ni­la on oi­keas­sa vaa­ties­saan, et­tä pien­ten eri­tyis­ryh­mien kou­lut­ta­mi­ses­ta syn­ty­vät li­sä­kus­tan­nuk­set tu­li­si kor­va­ta vain niil­le kou­luil­le, jot­ka tar­joa­vat ky­sei­siä pal­ve­lui­ta. Op­pi­las­koh­tais­ten tu­kien las­ku­pe­rus­teis­sa pi­tää kui­ten­kin pyr­kiä yk­sin­ker­tai­suu­teen. Ei ole mi­tään jär­keä al­kaa las­kea erik­seen jo­kai­sen yk­sit­täi­sen op­pi­laan ope­tuk­ses­ta ai­heu­tu­via ku­lu­ja. Käy­te­tään mie­luum­min las­ken­ta­by­ro­kra­tiaan me­ne­vät ra­hat ryh­mä­ko­ko­jen pie­nen­tä­mi­seen tai kou­lun­käyn­ti­avus­ta­jien palk­kaa­mi­seen.

Toi­vot­ta­vas­ti Jar­ni­lan avaus tu­kien uu­del­leen­ar­vioin­nis­ta joh­taa myös eri­tyyp­pis­ten kou­lu­jen ko­ko­nais­kus­tan­nus­ten tar­kas­te­luun. Ope­tus­vi­ras­ton toi­min­ta­ker­to­muk­sen (2011) mu­kaan yk­si­tyis­kou­lus­sa yk­si op­pi­las tu­lee ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sil­taan kes­ki­mää­rin noin kym­me­nen pro­sent­tia (700 eu­roa) hal­vem­mak­si vuo­des­sa kuin kau­pun­gin kou­lus­sa. Ero on mel­ko suu­ri.

Toi­vot­ta­vas­ti Jar­ni­lan avaus joh­taa myös op­pi­lai­den, opet­ta­jien ja mei­dän van­hem­pien tyy­ty­väi­syy­den mit­taa­mi­seen ja hy­vien käy­tän­tö­jen ja­ka­mi­seen. Esi­mer­kik­si vai­kut­taa sil­tä, et­tä yk­si­tyis­kou­lu­jen ta­paan kau­pun­gin kou­luis­sa kan­nat­tai­si an­taa reh­to­reil­le ja joh­to­kun­nil­le enem­män val­taa päät­tää ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen ja muun muas­sa ti­lo­jen käyt­töön liit­ty­vis­tä asioi­ta.

Yh­teis­työ­tä tu­li­si li­sä­tä ei­kä sen pi­täi­si an­taa kaa­tua hen­ki­lö­ta­sol­le. Yh­teis­työ ope­tus­toi­men ja yk­si­tyis­kou­lu­jen vä­lil­lä se­kä kou­lu­jen vä­lil­lä yli­pää­tään te­kee kou­lun­käyn­nis­tä ta­sa­puo­li­sem­paa ja rik­kaam­paa, mi­kä nä­kyy myös tu­lok­sis­sa.

*Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 24.9.2012

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Jaa kirjoitus

More To Explore

Uncategorized

Lähiluonto on hyvinvoinnin lähde

Yli 100-vuotias Keskuspuisto on helmi, jota kannattaa vaalia. Keskuspuisto on helsinkiläisten lähiluontoa, joka tukee erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Keskuspuiston luontoarvot ovat merkittävät.

Uncategorized

Asuntotontteja riittää

Vuonna 2016 hyväksytty yleiskaava ohjaa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana kaavoittamaan asuntotontteja eri tyyppisille alueille, jotka voi ryhmitellä kolmeen kokonaisuuteen. Yksi kolmasosa tulevasta asuntorakentamisesta kaavoitetaan uusille