Soininvaaran esitys Pakilan tiivistämisestä on ongelmallinen

Kau­pun­ki­suun­ni­te­lu­lau­ta­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Os­mo Soi­nin­vaa­ra (vihr) ha­luai­si aloit­taa kau­pun­ki­ra­ken­teen tii­vis­tä­mi­sen Hel­sin­gin Pa­ki­las­ta. Hän esit­ti blo­gis­saan 16. lo­ka­kuu­ta, et­tä ra­ken­nus­oi­keut­ta Pa­ki­las­sa nos­tet­tai­siin ny­kyi­ses­tä 0,25:n ta­sos­ta 0,6:een. Pa­ki­la on pää­osin yk­si­tyi­ses­sä omis­tuk­ses­sa. Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti­kin luot­ta­van­sa asuk­kai­den ah­neu­teen. Hän ar­ve­lee Pa­ki­lan tii­vis­ty­vän pa­ris­sa vuo­si­kym­me­nes­sä alueek­si, jos­sa on town­hou­se­ja eli kau­pun­ki­pien­ta­lo­ja. Niis­sä asui­si kak­sin- tai kol­min­ker­tai­nen mää­rä ih­mi­siä ny­kyi­seen ver­rat­tu­na, […]