Soininvaaran esitys Pakilan tiivistämisestä on ongelmallinen

Kau­pun­ki­suun­ni­te­lu­lau­ta­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Os­mo Soi­nin­vaa­ra (vihr) ha­luai­si aloit­taa kau­pun­ki­ra­ken­teen tii­vis­tä­mi­sen Hel­sin­gin Pa­ki­las­ta. Hän esit­ti blo­gis­saan 16. lo­ka­kuu­ta, et­tä ra­ken­nus­oi­keut­ta Pa­ki­las­sa nos­tet­tai­siin ny­kyi­ses­tä 0,25:n ta­sos­ta 0,6:een.

Pa­ki­la on pää­osin yk­si­tyi­ses­sä omis­tuk­ses­sa. Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti­kin luot­ta­van­sa asuk­kai­den ah­neu­teen. Hän ar­ve­lee Pa­ki­lan tii­vis­ty­vän pa­ris­sa vuo­si­kym­me­nes­sä alueek­si, jos­sa on town­hou­se­ja eli kau­pun­ki­pien­ta­lo­ja. Niis­sä asui­si kak­sin- tai kol­min­ker­tai­nen mää­rä ih­mi­siä ny­kyi­seen ver­rat­tu­na, mi­kä­li hä­nen eh­do­tuk­sen­sa to­teu­tet­tai­siin.

Soi­nin­vaa­ra saat­taa näh­dä kah­den mil­joo­nan asuk­kaan met­ro­po­lin, jos­sa Hel­sin­ki, Es­poo ja Van­taa ovat kas­va­neet yh­dek­si yh­te­näi­sek­si kau­pun­gik­si. Sil­loin Hal­tia­lan pel­lot muo­dos­ta­vat uu­den met­ro­po­lin kes­kus­puis­ton, ku­ten Hy­de Park Lon­toos­sa. Näin voi ol­la 2100-lu­vul­la. Sil­loin Pa­ki­las­sa­kin asuu ny­kyis­tä enem­män ih­mi­siä.

Soi­nin­vaa­ran esi­tys on on­gel­mal­li­nen. Se muut­tai­si Pa­ki­lan ra­ken­nus­työ­maak­si 20–30 vuo­dek­si. Lop­pu­tu­los jäi­si ar­vai­lu­jen va­raan. Var­maa on vain, et­tä Pa­ki­lan iden­ti­teet­ti rau­hal­li­se­na ja puis­to­mai­se­na pien­ta­lo­aluee­na tu­hou­tui­si.

Pa­ki­lan ja Tuo­ma­rin­ky­län alueen asu­kas­yh­dis­tyk­set ovat laa­ti­neet yh­tei­sen vi­sion alueen yleis­kaa­val­li­sik­si rat­kai­suik­si. Vi­sio on laa­dit­tu Pa­ki­la-Seu­ran vuon­na 2012 to­teut­ta­man asu­kas­ky­se­lyn tu­los­ten poh­jal­ta.

Asu­kas­yh­dis­tys­ten vi­sios­sa esi­te­tään paik­ko­ja asuin­ra­ken­ta­mi­sel­le kau­pun­gin kas­vu­tar­pei­den mu­kai­ses­ti mut­ta alueen asuk­kai­den toi­vei­ta ja alueen oma­lei­mai­suut­ta kun­nioit­taen. Asu­kas­yh­dis­tys­ten vi­sio on esi­tel­ty kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­tol­le. On hie­noa, et­tä meil­lä on asuk­kai­den mie­li­pi­tei­tä kuun­te­le­via kau­pun­ki­suun­nit­te­li­joi­ta.

Asu­kas­yh­dis­tys­ten vi­sio ei sul­je pois mah­dol­li­suut­ta tii­vis­tää Pa­ki­laa tar­vit­taes­sa pal­jon­kin. Tii­vis­tä­mis­tä ei kui­ten­kaan pi­dä to­teut­taa asuk­kai­ta kuu­le­mat­ta, yl­hääl­tä mää­rä­tyil­lä äk­ki­näi­sil­lä pää­tök­sil­lä.

*Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 8.11.2013

Posted in blogi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *