Asukkaita kuullen syntyy hyviä kaavoja

Kaupunkisuunnitteluviraston laatima luonnos Helsingin kaupungin uudeksi yleiskaavaksi on ollut esillä ja lausuttavana joitain viikkoja.

Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma. Koska Helsingin väkiluvun odotetaan kasvavan yli 7000 hengellä vuodessa seuraavien vuosikymmenten aikana, yleiskaavaluonnos sekä osoittaa uusia alueita asuntorakentamiselle että mahdollistaa runsaan täydennysrakentamisen.

Yleiskaavassa asuntovaltaiset alueet on jaettu neljään luokkaan tavoitellun rakentamistehokkuuden mukaan. Pientalovaltaisille eli alhaisimman rakennustehokkuuden alueille yleiskaavaluonnos esittää korttelitehokkuutta ”enintään 0,4”. Korttelitehokkuus 0,4 tarkoittaa käytännössä tonttitehokkuutta 0,5 tai jopa enemmän.

Jatkossa tyypillisen pientaloalueen tonttitehokkuus 0,25 saattaa siis kaksinkertaistua 0,5:een. Tonttitehokkuuden roima nousu johtaa helposti alueen omaleimaisuuden ja jopa asuntokannan häviämiseen. Pahimmillaan muutos on hallitsematon ja kestää kymmeniä vuosia.

Joskus vanha on perusteltua korvata uudella. Joskus uutta kannattaa rakentaa vanhan viereen. Esitetyn yleiskaavaluonnoksen tullessa voimaan asemakaavoittajalla on suuri vastuu tehdä kaavoja, jotka huomioivat kunkin alueen erityispiirteet ja historian sekä ohjaavat hallittuun muutokseen.

Yleiskaavatyössään viranomainen on kiitettävästi kuullut kansalaisia mm. nettiblogissaan ja näyttelytila Laiturilla järjestetyissä seminaareissa. Osin kansalaisvaikuttamisen kautta ideoita saanut yleiskaavaluonnos maalaa mahdollisuuksia kaupungin kehittämiseksi paljon enemmän kuin on realistista toteuttaa.

Kansalaisvaikuttamista kannattaa jatkaa. Yleiskaavan osalta nyt kannattaa kertoa oma mielipide oman alueen kehittämisestä alueen asukasyhdistykselle. Yhdistykset lausuvat mielipiteensä yleiskaavaluonnoksesta kevään aikana.

Myöhemmin laadittaessa asemakaavoja yleiskaavaluonnoksen varsin väljät raamit kirjoitetaan käytännön rakentamista ohjaaviksi määräyksiksi. Toivottavasti viranomainen edelleen silloin kuulee parhaita asiantuntijoita eli alueen asukkaita.

Vuorovaikutus on kaavoittajan paras työkalu luoda puitteita hyvälle kaupunkielämälle.

Posted in blogi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *